ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-06-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ 174 ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ

2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠎ᠤᠯᠭ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ 174 ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠨᠢᠳ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 18 ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ 47 ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠎ᠤᠢ ᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠪᠠ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪ ᠎ᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠪᠠ ᠰᠢ ᠎ᠤᠳᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳ᠋  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠬᠡᠨ᠂  ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠪᠠ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ  ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 10 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷ ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ 《ᠵᠢᠷᠭ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤᠬᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ》 ᠪᠠ 《ᠵᠢᠷᠭ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ》 ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠲ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲ ᠎ᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173