ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-06-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ 《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ》  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠡᠢ ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠯᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠢᠩ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ

2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27  ᠎ᠤ ᠦᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠧᠩ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠢᠩ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠦ ᠴᠢ ᠹᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠪᠦᠸᠧ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠰ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰᠬ ᠎ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰᠴᠠᠢ᠃

ᠯᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠢᠩ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ 《ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ》  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠰ ᠎ᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠲᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠲᠦᠯ ᠢ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ  ᠦᠷᠲᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳ ᠎ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠴᠠᠬ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠳ ᠎ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠪ ᠢ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠ᠃

ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ 《ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ》  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭ ᠎ᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ 《ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠦᠪ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠴᠢ ᠰᠢᠲ ᠎ᠤᠷᠭ ᠎ᠤ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ》 ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠪ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠎ᠤᠯᠭ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠲ ᠎ᠤᠷᠭ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠬ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠲ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠴᠢ ᠰᠢᠲ ᠎ᠤᠷᠭ ᠎ᠤ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠲᠠᠬ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠴᠢ ᠰᠢᠲ ᠎ᠤᠷᠭ ᠎ᠤ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠠᠰ ᠎ᠤᠨᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ᠂ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠸᠧᠨ᠂ ᠴᠢ ᠪᠠᠲᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠦᠷ᠂ ᠯᠢᠦ ᠶᠠ ᠱᠧᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠩ᠂ ᠴ ᠎ᠤᠯᠮ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠩ ᠮᠢᠩ ᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠱᠦ ᠂ ᠵᠸᠦ ᠢ ᠵᠧ᠂ ᠦ᠋ ᠶᠢᠩ᠂ ᠭᠧ ᠮᠢᠩ᠂ ᠯᠢᠦ ᠯᠢ ᠹᠧᠨ᠂ ᠹᠧᠩ ᠶᠠᠨ ᠯᠢ᠂ ᠯᠢ ᠼᠦᠢ ᡁᠢ᠂ ᠶᠠᠩ ᠹᠸᠢ ᠶᠦᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠨ ᠂ ᠱᠢ ᠢ ᠎ᠤᠢ ᠂ ᠮᠠ ᠴᠦᠨ ᠢ ᠎ᠤᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠸᠧ ᠶᠠᠨ ᠯᠢᠩ᠂ ᠰᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᡁᠢ ᠬᠦᠸᠧ᠂ ᠰᠢᠩ ᠵᠢᠶᠧ ᠬ ᠎ᠤᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠ ᠷᠦᠨ ᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠮ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠷᠦᠩ᠂ ᠹᠸᠢ  ᠪᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠯᠸᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠪᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃《ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ》  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠲᠦᠪ ᠲ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠪ ᠎ᠤᠲᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷᠲᠠᠯ ᠪ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠬᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠵᠡᠭᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173