ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-06-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠡᠢ ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠸᠡᠭ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠤ ᠯᠢᠩ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ

2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠸᠡᠭ᠂ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ᠂ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠎ᠤ ᠯᠢᠩ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ᠂ ᠮᠠ ᠰᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰᠪᠠ᠃

ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ᠂ 2019 ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠳ 2020 ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ᠂ 2019 ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠬ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠳ 2020 ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠬ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳ ᠎ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠨ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠡᠭ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠨ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠣᠬ ᠎ᠤᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯᠪᠠᠴ ᠎ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠰ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴ ᠎ᠤ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠨ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠢᠯᠡᠯᠵᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠢ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷᠲᠠᠯ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠴ ᠎ᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷᠲᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ   ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠨ  ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵ ᠎ᠤ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173