ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-06-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭ

ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠬᠡᠳ ᠎ᠤᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪ ᠎ᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ

2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22  ᠎ᠤᠨ ᠡᠳ ᠎ᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠡᠷ ᠎ᠤᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠡᠷ ᠎ᠤᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ 22   ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳᠠᠰ ᠎ᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠬᠦᠯᠥᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠎ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠂ ᠬᠡᠳ ᠎ᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠳ ᠎ᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ   ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠳᠡ᠂ ᠎ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠬᠡᠳ ᠎ᠤᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪ ᠎ᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠵᠥ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠎  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳ ᠎ᠤᠯᠳᠡᠢ ᠲᠦᠯᠥᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠹᠸᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠢᠨ᠂ ᠡᡁᠦ᠋ᠸᠧ ᠵ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠰᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᡁᠢ ᠬᠦᠸᠧ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳ ᠎ᠤᠷ᠂ ᠮᠸᠢ ᠬ ᠎ᠤᠸᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ 5 ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠳ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠡᠮ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠨᠢ ᠡᠴᠦᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠬ ᠎ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴ ᠎ᠤᠳ ᠵᠦᠪ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪ ᠎ᠤᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠲᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠮᠠᠠ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ ᠎ᠤᠷᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠠ ᠯ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠦ ᠮᠢᠬᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠷᠢᠲᠡ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠠ ᠯ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵ ᠎ᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤᠳᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠲ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠪᠢᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠠ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠡ ᠰ ᠎ᠤᠷᠲᠠᠯ》  ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠡᠡᠴᠢ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 《 ᠎ᠤᠭ  ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ》 ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠲᠦᠪᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠢ ᠦᠷᠭᠡᠡ ᠎ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳᠴ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠡ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠨ ᠎ᠤᠶᠠᠠᠴᠢ ᠰ ᠎ᠤᠷᠲᠠᠯ ᠢ ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠠ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173