ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-06-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠯᠢ ᠺᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠣᠮᠲᠠᠲᠣ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ 28  ᠎ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳ ᠎ᠤ ᠰ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ ᠬᠢᠵᠥ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠡᠷ ᠎ᠤᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠯᠢ ᠺᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠶᠧ ᠰᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠠ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠰ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠯᠢ ᠺᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠶᠠᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠮ ᠎ᠤᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠵᠥ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨᠳ ᠎ᠤᠬᠢ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲ ᠎ᠤᠯᠠ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠬᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠰ ᠎ᠤᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠳ ᠎ᠤᠨᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠯᠭ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠠᠰ ᠎ᠤᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠴᠥᠮ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠳ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ᠂ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠪᠡᠯ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠠᠮ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠠᠩ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠥᠮ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠮᠢᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲ ᠎ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮ ᠎ᠤᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠎ᠤᠯᠡᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠩ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠮ ᠎ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭ ᠎ᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪᠣᠨ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠎ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠠᠬᠰᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠭ ᠎ᠤᠣᠯ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬ ᠎ᠤᠷᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠧᠢᠢᠳᠢᠶᠠ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠪ ᠲ ᠎ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ 110 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173