ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-23 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ

2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20  ᠎ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ G2408 ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠭᠠᠯᠳ ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠮ ᠎ᠤᠷᠳᠠᠵᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠠ᠃

 ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠳ ᠎ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠹᠷ ᠎ᠤᠨᠲ ᠲ ᠎ᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠳ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪ ᠎ᠤᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠯᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠹᠷ ᠎ᠤᠨᠲ ᠲ ᠎ᠤ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠨᠳ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠳ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯ》᠎  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠵᠢᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭ ᠎ᠤᠰᠬᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠳᠠᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠡᠨᠡ ᠎ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃

ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠣᠳᠣ 60 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠹᠷ ᠎ᠤᠨᠲ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ 5 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ 5 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠬ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠬ ᠎ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠪ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠳ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ 31 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ 13 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ 4 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ  ᠎ᠤᠨ 2 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪ ᠎ᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ᠤᠨ 2500 ᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173