ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

2020  5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19᠎  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬ ᠎ᠤᠸᠠ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ  ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠨ ᠂  ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ  ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ  ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠎ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯ ᠬᠢᠵᠡᠶ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠴᠣᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠳ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠴᠣᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠪᠠᠬᠢ ᠪ ᠎ᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠡ ᠠᠴᠠ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲ ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ︔ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠨ ᠎ᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠶ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠳ ᠎ᠤᠲᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠣᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠎ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮ ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲ ᠎ᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173