ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-18 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ

2020  5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ᠂ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠵᠦᠩ ᠮᠢᠩ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ  ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ᠂  ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠠᠨ ᠨᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠯᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃  

ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ  ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ  ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠵᠦᠩ ᠮᠢᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠰ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠎  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠳ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ᠂  ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠰ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠎  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵ ᠎ᠤ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠮᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠎ᠤ  ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲ ᠎ᠤᠩ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠎ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠂ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠢ  ᠢᠲᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪ ᠎ᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠪ ᠎ᠤᠷ ᠢ  ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠢᠲᠠᠯ ᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴ ᠎ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠡ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ 

ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠨᠢ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠨᠢ ᠬᠠᠲ ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠸ ᠎ᠤ ᠳ᠋ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠭ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠡ  ᠎ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠠᠲᠦ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠭ 21 ᠺᠢᠯ ᠎ᠤᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠲ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠬ ᠎ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠎ᠤ  ᠲ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠫᠦ᠋ ᠲᠠᠠ ᠭ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠠ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠠᠪᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲ ᠎ᠤ 3.02 ᠪ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠳ ᠎ᠤ  ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠬᠦ + ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠰᠬᠬᠠ ᠎ᠤ  ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠡᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠬ ᠎ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠨᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠴ ᠎ᠤᠰ ᠲ ᠎ᠤ ᠭᠦᠩ ᠪᠠ ᠡᡁᠧ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠴᠢᠳᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠎ᠤᠷᠲ ᠎ᠤ ᠨᠢ 131.57 ᠺᠢᠯ ᠎ᠤᠮᠧᠲᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠲ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠡ  ᠬᠠᠲ ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺ ᠎ᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠲ ᠎ᠤᠠ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠬᠠ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173