ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-16 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ

2020  5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14  ᠎ᠤ ᠡᠳ ᠎ᠤᠷ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠎ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯ》  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠎ᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠎ᠤᠳᠠᠰ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ᠂ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠎ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯ》  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠎ᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠴᠢᠯ ᠎ᠤᠬᠡᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠯᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠎ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯ》  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠎ᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠡᠳ ᠎ᠤᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵ ᠎ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ᠂ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠯᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳ ᠎ᠤᠳᠬᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠴᠠ ᠳ ᠎ᠤ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵ ᠎ᠤᠬᠰ ᠎ᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴ ᠎ᠤᠬᠯᠠᠷᠠᠬᠰᠡᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭ ᠎ᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠎ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯ ᠎ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠬᠦᠳᠦᠯᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠬᠠ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠬᠠ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋  ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠ ᠰᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ 《ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯ》  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠬᠠ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠬᠠ ᠎ᠤ  ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ 《ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯ》  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠬᠠ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠡᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠪᠠ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ ᠎  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173