ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-16 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》 ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠪᠠ

ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ 《ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》 ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠎ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠪᠠ    ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠠᠯ ᠎ᠤᠯᠭ ᠎ᠤᠵᠠᠢ

2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8  ᠎ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ 《ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠎ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠎ᠤᠯᠭ ᠎ᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠶᠧ ᡁᠢ ᠺᠦᠨ ᠺ ᠎ᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯ ᠎ᠤᠬᠡᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠠᠪ ᠎ᠤᠪᠠ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠸ ᠎ᠤ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ  ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠲ ᠎ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠩ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠬᠡᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠮ ᠎ᠤᠰ 《ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 《ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳ ᠎ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳ ᠎ᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠷᠬᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ》 ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠦᠴ ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠎ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ 《ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》 ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠎ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ 2000 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠂ 2 ᠲ ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠪᠴᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠶᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠪᠦᠰ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠲ ᠎ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠷ ᠲ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠦᠩ ᡁᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ 1 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ N95 ᠠᠮᠠᠪᠴᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ 500 ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠴᠠᠰ ᠎ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴ ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173