ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-16 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ

2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8  ᠎ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠ ᠰᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠢ ᠎ᠤᠢ ᠭᠠᠩ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠧᠩ ᠬ ᠎ᠤᠩ ᠹᠠᠨ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ 

ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷ ᠎ᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠠᠭ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ》ᠬᠡᠬᠦ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳ ᠎ᠤᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠮᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳ ᠎ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠭᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ  》᠂ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ》᠂ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ》 ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠠᠭ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ 11《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ》ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬᠳ ᠎ᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ》  ᠎ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ》  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠫᠷ ᠎ᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ》ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳ ᠎ᠤ ᠫᠷ ᠎ᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ 《ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠠᠶ᠎ᠡ》ᠲᠠᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠫᠷ ᠎ᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ 《︿ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠦ ﹀ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ》ᠫᠷ ᠎ᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠴ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ 《ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ》 ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠭᠡ᠂ 《ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠡᠳ》ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠡ ᠂ 《︿ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳ ᠎ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ﹀ ᠰ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠷᠮᠠᠨ ᠨ ᠎ᠤᠮ》 ᠢ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠰ ᠎ᠤᠨᠢᠨ᠂ ᠷᠠᠳᠢ ᠎ᠤ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠴ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂  ᠭᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠠᠯᠬ ᠎ᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠩ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠰ ᠎ᠤᠪᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠡ᠃

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠬᠠ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠠᠭ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠭ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠷ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠯ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠡᠳ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠷᠡᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠣᠨ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173