ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-12 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠤᠪᠠ

2020  5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12᠎  ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠷᠦᠢ ᠹᠸᠡᠭ 2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ 2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 2019 ᠣᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠳᠠᠯᠪᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ 3278 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ 947 ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ 1364 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠥᠬᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠪᠠ︔ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ 11 ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ 4 ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ 7591 ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ  ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ 2191 ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ︔ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 398 ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ︔  ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠎ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ︔ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠎ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 1346 ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨ ᠎ᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%᠎ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠ᠃

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 15839 ᠵ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠰ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ 393 ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ 356 ᠵ ᠎ᠤᠷᠪ ᠎ᠤᠰ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ︔ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠭ ᠎ᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 4607 ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 23.2% ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ 4K ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠨᠲ ᠎ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠ    ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ 9.4 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 97.2%᠎ ᠲ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠ︔ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠬ ᠎ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ 2500 ᠎ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ 1.6 ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ 68 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 2020 ᠣᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠎ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂  ᠳᠠᠯᠪᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠥᠬᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠲᠠᠶ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠡᠮᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠂ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ  ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173