ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-06-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
︽ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 2000 ︱ 2017 ᠣᠨ ︶ ︾ ︵ᠨᠤᠤᠷᠠᠭ ︶ ᠬᠢᠨᠠᠨ  

   2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22  ᠎ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 《 ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 2000 ︱ 2017 ᠣᠨ ︶ 》 ︵ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠪᠠ ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠾᠧ ᠪᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲ ᠎ᠤ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠩ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠱᠠᠩ ᠵᠧᠨ ᠹᠸᠢ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠸᠬᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠥᠶ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 27 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃   ᠾᠧ ᠪᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ 《ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2000 — 2017 ᠣᠨ)》(ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠴᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠸᠱᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ᠂ ᠨᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ᠂   ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠰᠠᠬᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠴᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃   ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠩ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠎ᠤᠭᠲ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ 《ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ 《 ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 2000 ︱ 2017 ᠣᠨ ︶ 》 ︵ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠸᠬᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶ ᠶᠦᠨ ᠫᠢᠩ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ     ᠃   ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ 《 ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ( 2000︱ 2017 ᠣᠨ ) 》 ( ᠨ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠠᠭ )  ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ ᠃

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173