ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-23 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
︽ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ 2005︱2017 ᠣᠨ ︶︾︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

   2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 《 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ 2005︱2017 ᠣᠨ ︶》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠪᠠ ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲ ᠎ᠤ ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠎ᠤᠢ ᠰᠢᠨ ᠰᠢ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠬᠠᠸᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᡁᠢ ᠬ ᠎ᠤᠸᠠ ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠰᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠴᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠸᠬᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠂《 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ 2005︱2017 ᠣᠨ ︶》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 20 ᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ ᠎ᠤᠢ ᠰᠢᠨ ᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠩ ᠰᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠴᠦᠨ ᠎ᠤᠭᠲ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃   ᠯᠢᠶᠠᠩ ᡁᠢ ᠬ ᠎ᠤᠸᠠ《 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ 2005︱2017 ᠣᠨ ︶》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠶ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲᠣ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃   ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠯᠢᠩ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ《 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ 2005︱2017 ᠣᠨ ︶》ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠭᠦᠸᠧ ᠴᠦᠨ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃ 《 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 》 ᠶᠢ 2018 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 9 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ 《 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ 2005︱2017 ᠣᠨ ︶》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶150 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ 13 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ᠰᠢ ᠎ᠤᠢ ᠰᠢᠨ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173