ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-23 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
《ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1997—2016 ᠣᠨ)》( ᠨᠤᠤᠷᠠᠭ) ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ

   2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 《 ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ 1991︱2016 ᠣᠨ ︶》︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲ ᠎ᠤ ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠎ᠤᠢ ᠸᠸᠨ ᠯᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠬᠣᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠱᠣ᠋ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 13 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ  ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠬᠣᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃   ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠱᠣ᠋ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠎ᠤᠭᠲ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲ ᠎ᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠢ ᠎ᠤᠢ ᠸᠸᠨ ᠯᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ ᠃ 《 ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ 1991︱2016 ᠣᠨ ︶》︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᡁᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠬᠣᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠎ᠤᠩᠰᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

   ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ《ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ》ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ 《 ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ 》 ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠵᠢᠷᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴ ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭ ᠎ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠳ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 29 ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠶ ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173