ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-06-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
︽ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 1978 ︱ 2012 ᠣᠨ ︶ ︾ ︵ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

    2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 5 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 《 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 1978 ︱ 2012 ᠣᠨ ︶ 》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶  ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ   ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠪᠠ ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠾᠧ ᠪᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠂  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠬᠣᠩ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠴᠢ ᠹᠦ᠋ ᠷᠦᠩ ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠶᠦᠩ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠼ ᠎ᠤ ᠎ᠤ   ᠶᠠᠩ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠾᠧᠦ ᠮᠢᠩ ᠂ ᠵ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠂ ᠹᠧᠩ ᠠᠶ ᠰᠢᠶᠠ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠦᠨ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ   ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠵᠠᠭ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠫᠢᠩ ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦ  ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠸᠧᠶ ᠵᠣᠣ ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠧ ᠂ 《 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 1978 ︱ 2012 ᠣᠨ ︶ 》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠭᠦᠶᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠳ᠋   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠴᠢ ᠵ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠭᠦᠸᠧ ᠴᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 28 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ   ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠼ ᠎ᠤ ᠎ᠤ  ᠶᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

    ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠣᠣ ᠭᠦᠸᠧ ᠴᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ《 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 1978 ︱ 2012 ᠣᠨ ︶ 》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠲᠦ 《 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 1978 ︱ 2012 ᠣᠨ ︶ 》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠵᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃    《 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ 1978 ︱ 2012 ᠣᠨ ︶ 》 ︵ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ︶ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ   ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ   ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173