ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-09 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
《 ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 2001︱2015 ᠣᠨ ︾  ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ  ᠵᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

    2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠂《 ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 2001︱2015 ᠣᠨ 》  ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ  ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠪᠠ ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲ ᠎ᠤ ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠴᠢ ᠬᠣ᠋ ᠶᠦᠨ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠂ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠫᠢᠩ ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠮ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠲᠡᠸᠬᠡ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠥᠶ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 22 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠣ᠋ ᠶᠦᠨ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠫᠢᠩ ᠎ᠤᠭᠲ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠎ᠤᠭᠲ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠬ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠳᠪᠠ ᠃    ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲ ᠎ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠰᠠᠬᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠂ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠰᠠᠬᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠶ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴ ᠎ᠤ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃    ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠠᠴᠠ《 ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  2001︱2015 ᠣᠨ 》 ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ  ᠶᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ ᠃    ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠮ ᠎ᠤ ᠎ᠤ   ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠶ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠬ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬ ᠎ᠤ ᠨᠣᠸᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠪᠡ ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173