ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-06-30 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ  ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋  ᠦᠶᠯᠡᠳᠬᠦ  ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠥᠰᠦᠯ   ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ      ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

 

2022 ᠣᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ 7 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋  ᠦᠶᠯᠡᠳᠬᠦ   ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠶ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ  ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋  ᠦᠶᠯᠡᠳᠬᠦ  ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠥᠰᠦᠯ   ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ    ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠦᠽᠧᠶ  ᠨᠠᠮ  ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠧᠨ ᠶᠦᠩ ᡁᠢ ( ᠲᠥᠷᠥ   ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠ   ᠭᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ) ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ  ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ   ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠹᠠᠩ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ   ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ  ᠰᠢᠶᠠ︵ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ︶᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠸᠧ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ   ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋  ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ  ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠸᠸᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ  ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠥᠶ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃

ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠲᠣᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋    ᠂ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ    ᠲᠥᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠡᠴᠡ  ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ  ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠥᠨ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ  ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠲᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ   ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠶ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ  ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋  ᠦᠶᠯᠡᠳᠬᠦ   ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠦᠶᠯᠡᠳᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠬᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ  ᠵᠣᠭᠰᠣᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮᠲᠡᠸᠬᠡᠨ ᠠᠬᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠥᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ  ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ   ᠲᠥᠰᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ  ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ   ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ  ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ    ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

 

 


   :              
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173