ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-08-04 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠸᠬᠡ ᠪᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ
ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︱ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ   

 

ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ  ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

《 ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ  ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︱ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ    》

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠰᠦᠨ ᠮᠧᠶ ᠹᠸᠩ ︵ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠸᠬᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︶

 

   ᠄ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠴᠥᠮ  ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠥᠯᠥᠪ   ᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ  ᠪᠠ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠶ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ    ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ  ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠂ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠪᠤᠶ  ᠃《 ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠣᠨ ᠤ     》 ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ  ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ    ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ  ᠃

ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠄ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ   ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ    ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ   ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ 

 

ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠎ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠍ᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ︱ 《 ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠶᠦᠨ ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ  ︵ 2019 ︶ 》 ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

( ᠨᠢᠭᠡ ) ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ 

1 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ  ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠃

2 ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ  ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠃

3 ᠠᠷᠠᠳ    ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠃

4 ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠃

( ᠬᠣᠶᠠᠷ ) ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ 

1  ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ    ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠃

2  ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠍ᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

3ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠶ ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠ  《ᠴᠠᠩᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ  (2020)》  

( ᠨᠢᠭᠡ ) ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ 

(ᠬᠣᠶᠠᠷ) ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠨᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

1 ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠃

2 ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠃

( ᠭᠤᠷᠪᠠ ) ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ  ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ  

(ᠲᠦᠷᠪᠡ) ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ   ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ 

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173