ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2018-07-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
880 ᠨᠠᠰᠤᠳ᠋ᠡᠢ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ  ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ   ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳ᠋ᠠᠵᠡᠢ

᠂  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠡᠭ ‍ᠢ ᠨᠠᠢᠢᠳ᠋ᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠂  ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ     ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ  ᠨᠢ   ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ   ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷᠰᠢᠯ  ᠢᠢᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ  ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ  ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠂  ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠬᠢᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠂  ᠬᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠂  ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠂  ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠤᠳ᠋ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠡᠢ ᠃

 ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ   ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ   ᠲᠠᠯᠠᠢᠢᠬᠦᠪ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ 25 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠂   880 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ‍ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠷ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ 8.5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂  ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠰᠢ  ᠢᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠢ 2.07 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂  ᠮᠤᠳ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠨᠢ 27 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂  ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠠᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠲᠠᠢᠢᠯᠳ᠋ᠡᠭ ᠃  ᠲᠡᠢᠢᠮᠤ ᠪᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ  ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠡᠭ  ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳ᠋ᠡᠵᠡᠢ ᠃  2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂   ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ  ᠨᠢ   ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ  ᠦᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ   ᠲᠦ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠬᠳ᠋ᠠᠵᠦ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠪᠡ ᠃

 ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ   ᠢᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠂ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠤᠢ ᠮᠤᠳ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ  ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂  ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠂  ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠤ  ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠬᠤ ᠂  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂  ᠵᠦᠪᠳ᠋ᠡᠯᠴᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠨᠡᠢᠢᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠡᠢ ᠃ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ‍ᠢ ᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳ᠋ᠡᠭ ‍ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳ᠋ᠠᠯᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ‍ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ  ᠢᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠳ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡᠯᠭᠡᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ 85 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173