ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2018-07-02 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠣᠰᠴᠦ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠣᠪᠠ

2018 ᠤᠨ  ᠤ 7 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 1 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠂ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ 97 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠤᠢ  ᠢᠢ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠰᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ  ᠤ ᠴᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠮ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠳ᠋ᠠᠪᠠ ᠃

 ᠵᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠂  ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢᠨ ᠠᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠂  ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠣᠭᠡ ᠂  ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠂  ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠩ ‍ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠤᠯᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠂  ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠦᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠵᠣᠪᠠᠭᠣᠷᠢ  ᠢᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠣᠷᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠣᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠂  ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠠᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃  ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠳ᠋ᠦ   ᠬᠣᠶᠢᠴᠢᠰ  ᠢᠢᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂  ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳ᠋ᠣᠷᠴᠣᠳ  ᠦᠨ ᠠᠭᠣᠣ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ ‍ᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳ᠋ᠠ ᠂  ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ  ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠂  ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠠ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠴᠡᠭ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠶᠣᠣ ᠹᠧᠩ ᠮᠢᠩ  ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠂  ᠲᠣᠰ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠨᠢ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠣᠭ  ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠨᠦᠬᠦᠷ  ᠦᠨ ᠭᠠᠨᠳ᠋ᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠱᠣᠭᠣᠮᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠮ  ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂  ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠳ᠋ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠢᠢ ᠪᠠᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ   ᠳ᠋ᠤ 350 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂  ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ  ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠦᠨ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠬᠢ  ᠢᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳ᠋ᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ 3000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠂    ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂  ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳ᠋ᠣᠪᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂  ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂  ᠬᠣᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠢᠢ ᠪᠠᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ 3000 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠂  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠂  ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ    ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ   ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠪᠣᠬᠢᠷᠳ᠋ᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠂  ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ ᠂  ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠢᠢᠠᠷ ᠤᠨᠣᠯᠵᠢᠭᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠂  ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ  ᠤ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ‍ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠭᠣᠳ᠋ᠠᠯᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠢ ᠂  ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠂  ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠂  ᠴᠢᠩ ᠹᠧᠩ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠂  ᠮᠧᠩ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠧᠠᠩ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ‍ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠦ   ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠂ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠭᠡ  ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ  ᠢᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠤ  ᠪᠣᠢ ᠃


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173