ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2018-06-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ   ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠪᠠ

ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠦᠨ 2018  6  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 19   ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ  ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠪᠠ ᠃ 

ᠲᠣᠰ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠂   ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ  ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠂   ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠯ   ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠂  ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂   ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ  ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠪᠠ ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ 2013 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠣᠲᠣᠮ ᠤᠮᠳ᠋ᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠳ᠋ᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠂ 2014 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ   ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ 2017 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ   ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂   ᠰᠠᠨᠠᠵᠣ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ  ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠯᠴᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠂  ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ 

ᠲᠣᠰ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ  ᠢᠢᠨ  ᠢᠷᠡᠭᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠰ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠳ᠋ᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠣᠭᠲᠣ ᠫᠷᠦᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠬᠢᠨ  ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠯ  ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷ  ᠦᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠂  ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠵ•ᠯᠣᠣᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠯ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ  ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ   ᠰᠠᠨᠠᠵᠣ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠪᠠ ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠨᠣᠲᠣᠭᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠦᠨ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣ  ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠣᠮ ‍ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂  ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠢᠢᠠᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ     ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠂  ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷᠠᠨᠲ  ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳ᠋ᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨᠢᠬᠠᠳ᠋ᠠ ᠫᠷᠦᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠂  ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠯᠠᠰᠣᠭᠮ᠎ᠠ ᠫᠷᠦᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠂ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠷᠠᠳ᠋ᠢᠤ᠋  ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠬᠣᠶᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ   ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠨ ᠶᠡᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ ᠂ ᠰᠨᠠᠨᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦᠢ  ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠳ᠋ᠡᠩ  ᠳ᠋ᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ 

ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠣ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ   ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ   ᠰᠠᠨᠠᠵᠣ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠪᠠ ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠨᠣᠲᠣᠭᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠦᠨ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣ  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠣᠮ  ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173