ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2018-05-22 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠵᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠮᠰᠣ  ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ

 

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ2018  5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ   ᠦᠢᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ᠂  ᠪᠣᠰᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠤᠨ  ᠪᠣᠰᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ   ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ  ᠪᠣᠰᠣ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ 85 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ  ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠵᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠮᠰᠣᠭᠡᠰᠡᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣᠣᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠲᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ   ᠤᠨ  ᠪᠣᠰᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨᠭᠡᠰᠡᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠥᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠠᠬᠣᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣᠣᠯᠢᠰ  ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠬᠣᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠰᠣᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠢ  ᠶ᠋ᠡᠷ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠦᠷᠰᠣᠯᠡᠯ ᠶ᠋ᠡᠷ ᠶ᠋ᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠭᠣᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ   ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃

 ᠵᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠮᠰᠣ 1934 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠦᠷᠦᠵᠣ᠂ 15 ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠵᠣ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ᠂ 1984 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠭᠡᠰᠡᠷᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ 2007 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠡᠴᠠᠪᠣᠭᠳᠠ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ   ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃   ᠳ᠋ᠥ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠤᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ‍ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠣᠯᠨ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠬᠣᠳᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ   ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠣᠰ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1082 ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠠᠰᠣ ᠨᠢ 63 ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ᠂ 80 ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 107 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ 44 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 40 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ 29 ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠮᠰᠣ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠰᠨ 2 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173