ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-06-04 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠠ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠳᠣᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ  ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠭ ᠮᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠯᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ  ᠦᠨᠣᠷᠬᠣᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2016 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭ  ᠤᠨ ᠣᠢ ᠨᠢ 1450ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ 50.6 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠦ ᠵᠠᠭ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ 1000 ᠲᠣᠨᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ 90% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ  ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳ᠋ᠠᠶᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ  ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠲᠡᠨ ᠰᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ  ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮ  ᠤᠨᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ (ᠬᠢᠲᠠᠳ)


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173