ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-13 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠱᠠᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ 1% ᠪᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠪᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠢᠨᠭᠬᠢᠮ ᠂ ᠡᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠲᠢᠨᠭᠬᠢᠮ ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 4 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠᠵᠢ ᠱᠠᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠳ᠋ᠡᠯ  ᠳ᠋ᠤᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ 2017 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ1 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠡᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ 2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ  0.5  ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ 1% ᠪᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ 1% ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠡᠴᠡ 0.5% ᠪᠤᠯᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢ   ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ 0.5% ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 2018  ᠤᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠃  

ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠵᠢ  ᠤᠯᠠᠮ  ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮᠬᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ  ᠦᠨ  ‍ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠢᠨᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ 2015 ᠤᠨ ᠪᠠ2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ 3% ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ1.5% ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ  ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠵᠢ  1% ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ  ᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ 0.5%  ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ13.7  ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃  ᠲᠤᠰ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠪᠦᠬᠦᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ‍ᠢ  ᠪᠠᠷᠤᠭ  7  ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 


   :              
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173