ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-13 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ 29 ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠱᠧᠨᠵᠧᠠ  ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ

2017 ᠤᠨ  ᠤ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 11 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠂  ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠣᠰᠱᠧᠨᠵᠧᠠ  ᠦᠨᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠳ᠋ᠡᠭᠰᠢᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠂  ᠠᠨᠳ᠋ᠠ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠂  ᠶᠣᠧᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬᠲᠦᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ 29 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃

ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠣ  ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳ᠋ᠡᠰ  ᠦᠨᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠭᠠᠩ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃

ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠨᠣ ᠂  ᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂  ᠤᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ  ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ70 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ 70 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠥᠷ ᠲᠣᠮᠣᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ‍ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠳᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠢᠬᠢᠳᠭᠡᠷᠲᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠴᠣᠳ  ᠦᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ  ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠢᠴᠡᠲᠠᠢᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠭᠣᠧᠠᠢᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢᠡᠭᠦᠳᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠢ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠣᠰᠬᠠᠨ ᠤᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠢᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳ᠋ᠦᠯ ᠮᠦᠨ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠦᠳ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨᠲᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ‍ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠳᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠂ 5ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ 31 ᠮᠣᠵᠢ ᠤᠷᠣᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠂  ᠤᠣᠮᠧᠠ ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠧᠠᠨ  ᠤ 2302 ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠡᠴᠠ᠂  ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠢᠢᠨ 5 ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠢᠪ  ᠦᠨ 40 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠯᠣᠰᠤᠷᠣᠨ  ᠤ 117 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠩᠭᠣᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ  ᠢᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠧᠩ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠂ ᠱᠧᠨᠵᠧᠠ  ᠦ ᠬᠤᠧᠠ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠹᠡᠩ ᠲᠧ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠ ᠴᠠᠩ ᠱᠧᠨᠵᠧᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠲᠦᠪ  ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ 


   :              
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173