ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-05 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ᠄ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠣᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 4 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ  ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠢᠢᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷᠮᠡᠨᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠭᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠣᠳᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ  ᠢᠢᠨᠵᠣᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ 4 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠠᠷ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠣᠷᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠦ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠳᠬᠤᠪᠠᠭ  ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ‍ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠦᠨᠵᠣᠷᠭᠠᠨ  ᠤ  ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ  ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠣᠧᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ  ᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠶᠤᠯ ‍ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ  ᠦ ᠠᠶᠤᠯ ‍ᠢᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠳᠣᠷᠠᠳ᠋ᠣᠪᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠲᠠ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯᠴᠣᠭᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠦᠨᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ  ᠢᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ   ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠬᠣ ᠪᠦᠭᠡᠳᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ  ᠢᠢᠡᠨ  ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠦᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠳ᠋ᠥᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠨᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠢᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠦ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂  ᠠᠰᠠᠭᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ᠄ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠢᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠦ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠨ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠣ   ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠳ᠋ᠠᠯᠤᠬᠤ ᠳᠣᠭᠲᠠᠴᠠ  ᠢᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠪᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ   ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠷ᠎ᠠᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ‍ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠰᠠ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠭᠣᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂   ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ  ᠢᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳ᠋ᠣᠭᠴᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨᠴᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠤ  ᠢᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠦᠨ    ᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠠᠮᠤᠷᠳᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠦ ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠢᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠤᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠢᠳ᠋ᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠂ ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ  ᠢᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠭᠲᠠᠴᠠ  ᠢᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ


   :              
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173