ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-29 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠯᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ

2019  11  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲ ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠳ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠮ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠦᠴ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠶ︖ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠯ︖ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠬ ᠎ᠤᠵᠢᠳ ᠦᠴ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠣᠰᠬ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠯᠢ ᠹᠦ᠋ ᠬᠦᠶ᠂ ᠬ ᠎ᠤ᠋ ᠬᠦᠶ ᠯᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠥ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠯ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠩ ᠶᠦᠩ ᠦᠴ ᠎ᠤᠸᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰ ᠎ᠤᠭ ᠲ ᠎ᠤᠨᠢ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭᠠᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠵᠠᠭᠪ ᠎ᠤᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠎ᠤᠷᠲ ᠎ᠤᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪ ᠎ᠤᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠪᠦᠯ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴ ᠎ᠤ ᠮᠧᠩ ᠼ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠎ᠤᠷᠭ ᠎ᠤᠮᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠣᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ    ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠮᠧᠩ ᠼ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠮᠠᠷᠠᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠪ ᠎ᠤᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠧᠩ ᠨᠢ ᠎ᠤ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳ ᠎ᠤ ᠺ ᠎ᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠸᠠᠩ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173