ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-29 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠯᠢᠨ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵ

2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠠᠴᠠ 25  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠷ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ     ᠎ᠤᠨ ᠴ ᠎ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ 2020 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 2 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠷ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠯᠦᠩ ᠱᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠲᠣᠨ ᠎ᠤᠭ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠨ ᠠᠪᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠳᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ   ᠎ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲ ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠳ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠶ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠲᠠᠶ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ    ᠎ᠤᠨ ᠴ ᠎ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠬᠦᠰ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ    ᠎ᠤᠨ ᠴ ᠎ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ   ᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ   ᠎ᠤᠨ 《ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ    ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ》 ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰ ᠎ᠤᠨ   ᠎ᠤ    ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ    ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷ ᠎ᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠳ ᠎ᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠶ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠥᠳ ᠎ᠤᠯᠦᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠳᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠬᠡᠵᠥ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤ  ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠮ ᠎ᠤᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠣᠨ   ᠎ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢ ᠴᠡᠨᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠰᠦᠸᠧ ᠯᠧ ᠰᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ  ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠣᠨᠴᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷ ᠎ᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠎ᠤᠨᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠎ᠤᠨᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠶ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠭ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠦᠢᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠢᠯᠢ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠣᠶ ᠎ᠤᠨᠴᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂  ᠰᠢᠶᠡᠨᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠧᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠺ ᠎ᠤ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173