ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-27 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠮᠠᠨ  ᠤᠷᠤᠨ  2 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 55 ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 2019 ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠡᠳᠭᠦᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠴ ᠎ᠤᠭᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠬ ᠎ᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 5 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠰᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠧᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠪᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠣ ᠢᠦᠢ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠭ ᠎ᠤᠷ  ᠠᠮᠢᠰᠬ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠢ ᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠢ  ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠶ ᠎ᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ 2020 ᠎ᠤᠨ  1  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  1 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ 2022 ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ 12 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  31 ᠡᠳᠦᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ  ᠃  

   


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173