ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-22 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠲᠠ ᠬᠤᠲᠠ  ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠣᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ 

ᠣᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮ ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠨ  ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠲ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ 31 ᠮ ᠎ᠤᠵᠢ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ  ᠣᠷ ᠎ᠤᠨ ᠠᠴᠠ 31 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ   ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ  ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠲᠠ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ  ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠴᠣᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ   ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ  ᠨᠢ ᠭ ᠎ᠤᠣᠯᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠳ ᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠄ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲ ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠲ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠣᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠲᠡᠯ ᠪᠣᠶᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠮᠵᠢᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ  ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠲᠠ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭᠯᠡᠨ  ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠬᠦᠲᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173