ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-22 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠥ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ

ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ  ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠥ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠲᠠᠶ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ

2019  11  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16~ 18  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ   ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠦᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵᠦᠩ ᠬ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠧ ᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠩ᠂ ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠶ᠂ ᠱᠠᠨ ᠱᠠᠨ᠂ ᠎ᠤᠮᠠᠷᠠᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠷᠦᠢ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠳ ᠲᠡᠮᠦᠷ   ᠎ᠤᠨ  ᠺ ᠎ᠤᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠺ ᠎ᠤᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠴᠢ ᠷᠦᠢ᠂ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠹᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠾᠧ ᠴ ᠎ᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳ ᠎ᠤ ᠺ ᠎ᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠡᠡᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡᠳᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢᠳ ᠎ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠣᠨᠳᠣ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ  ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠬᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ   ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠡᠵᠡᠨᠬ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠠ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠎ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠶ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠮᠳᠦᠭ ᠨ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠠ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠ᠂ ᠠᠯ ᠎ᠤᠰ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ   ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴ ᠎ᠤ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ ᠪᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠵᠠᠩ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠮᠠ ᠰᠢ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠱᠣᠣ ᠴᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173