ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-15 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠦᠬᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠰ ᠦᠬᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ 2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠪᠠ  ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ

2019  11  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠰ ᠦᠬᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ 2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ   ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠭᠠᠩ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ 1 — 10 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠭᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠬ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠳ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠪᠠᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠷᠭ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠡᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠰ ᠎ᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ》 ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠂ 《ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ》 ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠳ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠯᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠢ᠃ ᠲᠦᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠵᠢᠴᠢ 《ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬ ᠎ᠤ》 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠱᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠰ ᠦᠬᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠬ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠪ ᠎ᠤᠷ ᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬ ᠎ᠤᠮ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠠᠳᠦ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨᠳ ᠎ᠤ ᠴᠦᠮ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠵ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠰᠦ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠲ ᠎ᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173