ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-15 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
 ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ》 ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

2019  11 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11  ᠎ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠸᠠᠩ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《 ᠎ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ》 ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ 《︿ ᠎ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ﹀ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠸᠠᠩ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ  ᠹᠧᠩ ᠢᠥᠢ ᠵᠧᠨ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠪᠠ 

ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠴᠣᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ 《 ᠎ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ》 ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠱᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠢ ᠎ᠤᠶᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲ ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬ ᠎ᠤᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠵᠥᠪ ᠬᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠲ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠰᠥᠰᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠴᠣᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠱᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠶ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ︔ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵ ᠎ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠥᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠳᠬ ᠎ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 8 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ 12 ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠎ᠤᠶᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠯ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠎ᠤᠶᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠ ᠎ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠥᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠢᠭᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠳᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠴᠢ ᠯᠦ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠹᠧᠩ ᠢᠦᠶ ᠵᠧᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠴᠠᠩ ᠫᠸᠢ ᠵᠦᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173