ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-08 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬ ᠎ᠤᠮ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠢ᠃

ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ》 ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠬ ᠎ᠤᠷᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ 2500 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 30 ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠣᠩᠬ ᠎ᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 6 ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ 60 ᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠶ ᠵᠦᠶᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 70 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠶ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠳ ᠎ᠤᠴᠠᠲ ᠎ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠦᠶᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ   ᠎ᠤᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠰᠣᠨ ᠣᠷᠣ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠬ ᠎ᠤᠷᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠲ ᠎ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ 24 ᠴᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 400 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ10 ᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠶ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ᠂ ᠫᠠᠰᠫᠣᠷᠲ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠣᠣᠮᠧᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠶᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠭᠦᠶᠴᠡᠳ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠰᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠲ ᠎ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤ ᠶᠠᠭ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠰᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠰᠬᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠴ ᠎ᠤᠪ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮ ᠢ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨᠲ ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173