ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-08 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 4A ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨᠳᠣ ᠎ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠲ ᠎ᠤᠯᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ 7 ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ 4A ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ 4A ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ — — ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ 4A ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ   ᠎ᠤᠨ 4A ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠣᠷᠣᠲᠣᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ 4A ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠨᠴᠦ 2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ 4A ᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173