ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-11-07 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠰᠢᠯᠢ  ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ  ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠢ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ ᠎ᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠰᠨ ᠪᠠ ᠺᠠᠷᠲ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠎ᠤᠶ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠂ ᠣᠨᠴᠠ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ 2019  10 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠨ ᠪᠠ ᠺᠠᠷᠲ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠎ᠤᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ 2478 ᠪᠠᠶᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠬ ᠎ᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 100% ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠳᠠᠩᠰᠨ ᠪᠠ ᠺᠠᠷᠲ ᠲᠠᠢ ᠣᠯᠭ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠠᠪᠬ ᠎ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠢ 14000 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠣᠯᠭ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠠᠪᠬ ᠎ᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 100% ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠠᠰ ᠎ᠤᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠠᠰ ᠎ᠤᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ  ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ   ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠰᠢᠪᠲ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173