ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-10-29 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
《ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢ 12  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

2019 10  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  22  ᠎ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠰ ᠎ᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 《ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢ 12  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

《ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ  ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠴᠠ  ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠰ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 20 ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠬ ᠎ᠤᠮ ᠳ ᠎ᠤ 《ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠭ ᠎ᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ  ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ  ᠃ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠰ ᠎ᠤᠵᠢᠯ ᠰ ᠎ᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠎ᠤᠶᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠪ ᠎ᠤ᠂ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠷᠭ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173