ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-10-25 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠯᠢᠨ ᠱᠤᠤ ᠴᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠥᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠥ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ

ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠥᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠥ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ

2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 10 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19  ᠎ᠤ ᠡᠳ ᠎ᠤᠷ ᠠᠴᠠ 20  ᠎ᠤ ᠡᠳ ᠎ᠤᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ   ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠱᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠲ ᠎ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠥ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃

ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠱᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠥ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠥ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠭ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠥ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠩᠨᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠬᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠳ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠵᠥ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠎ᠤᠯᠠᠮ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠎ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠳ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴ ᠎ᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠵᠥ᠂ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠡᠮᠳ ᠎ᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ》 ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠪ ᠎ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︔ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷ ᠎ᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠭ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠭ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠥ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠪᠡᠳ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠵᠢᠭᠠᠵᠥ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬ ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯ 《ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬ ᠎ᠤᠨ》 ᠪᠠ 《ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬ ᠎ᠤᠨ》 ᠪᠠᠶᠢᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠲ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠬ ᠎ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯ ᠎ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪ ᠎ᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠹᠸᠡᠭᠴᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ》  ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠬᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠶ ᠎ᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠯᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠫᠢᠡᠭᠵ ᠎ᠤᠸᠠᠩ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯᠳᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳ ᠎ᠤ ᠺ ᠎ᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠱᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰ ᠎ᠤᠨ ᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠱᠠᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠎ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠡᠯ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠰ ᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬ ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173