ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-10-25 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬᠤ

2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 10  ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19  ᠎ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 20  ᠎ᠤ ᠡᠳ ᠎ᠤᠷ ᠪ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠷ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠶᠠᠬᠰᠢ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ᠂ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠥ᠂ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠥ᠂ 《 ᠎ᠤᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠥ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ》 ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵᠥ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠳᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠷ ᠳᠡᠬᠡᠳ ᠎ᠤ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠰᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠰ ᠎ᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠲ ᠎ᠤ᠂ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠵᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠬᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠬᠡᠳ ᠎ᠤ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠰ ᠎ᠤᠷᠳᠠᠬ ᠎ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠎ᠤᠶᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠥ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠵᠢᠭᠠᠵᠥ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠬᠴᠢᠳ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠥ᠂ ᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠎ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠡᠬᠡ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠩᠱᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠲ ᠎ᠤ᠂ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ 《ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ》 ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠥ᠂ ᠯᠢ ᠷᠦ ᠴᠢᠩ ᠨᠠᠰ ᠎ᠤᠳᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠬᠳᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠥ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠥ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠨ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠎ᠤᠷ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠬᠡᠳ ᠎ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷ ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠢᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷ ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠠᠳᠬ ᠎ᠤᠨ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠶᠠᠰ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠠᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠴ ᠎ᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠢᠢᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰ ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠮᠦᠰ ᠎ᠤ ᠴᠠᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳ ᠎ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠥ᠂ ᠪᠦᠸᠧ ᠱᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠲ ᠎ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠷ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠮᠦᠰ ᠎ᠤ ᠴᠠᠰ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠡᠪ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠪᠬ ᠎ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠧ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠲᠢᠶᠧ ᠨᠢᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠬᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠺ ᠎ᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠥ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠳ ᠎ᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠰ ᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠥ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳ ᠎ᠤ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠵᠥ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳ ᠎ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪ ᠎ᠤᠶᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠡᠯᠡ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠵᠥ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵᠥ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠳ ᠎ᠤᠬᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠥ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠱ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠴᠦᠨ᠂ ᠵᠧᠩ ᠬ ᠎ᠤᠩ ᠹᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173