ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-10-12 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠯᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ

2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 9 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠠᠶ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠮᠠᠷᠠᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮ ᠪᠠ 《 ᠎ᠤᠮᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ》  ᠎ᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠥᠨ᠃ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳ ᠎ᠤ  ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠨᠢ ᠲ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬ ᠎ᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶ ᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠱᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠶᠢ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠎ᠤᠮᠠᠷᠠᠲ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬ ᠎ᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠶ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠶ ᠎ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠡᠮ ᠰᠣᠭ ᠎ᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ   ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠳᠡᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰ ᠎ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮ ᠎ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173