ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-10-12 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 171 ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ 《ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ》 ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ

ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠷ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 171 ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠭ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ》 ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠥᠷᠲᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲ ᠎ᠤ 《ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠳ ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ》 ᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠥᠬᠦᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡ ᠎ᠤᠬᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠶᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠪᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173