ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-09-27 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
《ᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠲᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ — ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ》 ᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠠ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠸᠡᠭ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ᠦ

《ᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠲᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ — ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ》 ᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠠ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠸᠡᠭ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ  ᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ

2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 9 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25  ᠎ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 《ᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠲᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ — ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ》 ᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠎ᠤᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠸᠡᠭ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶ ᠎ᠤ ᠎ᠤ ᠯᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠎ᠤᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠲ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠮ ᠎ᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠬ ᠎ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠵᠠᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠢ 《ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠲᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠬᠦ》 ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠠᠰ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ 7 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠶᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷᠢᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠲ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠲᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠩᠭ ᠎ᠤᠢ ᠲ ᠎ᠤᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 72 ᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠲ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠲᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ᠤᠨ 2500 ᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠢ ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠳ ᠦᠬᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠲᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷ ᠎ᠤ ᠪ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠ ᠎ᠤᠬᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠠ᠃

《ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡ》 《ᠠᠵᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ》 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬ ᠎ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢᠭ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲ ᠎ᠤ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪ ᠎ᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠯ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ   ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠎ᠤᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠬᠦᠴ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠳᠲᠠᠷ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠯ᠂ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠ ᠎ᠤᠬᠡᠲ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠯᠠᠰ ᠴᠢᠭ᠋ ᠪ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ 《ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠮᠠᠷᠠᠲ ᠎ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲ ᠎ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠠ》 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠪ ᠎ᠤᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠮᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ   ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠲ ᠎ᠤᠬᠡᠭᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠨᠭ᠍ᠬᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠎ᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪ ᠎ᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠭ᠂ ᠠᠲᠠᠯᠢ ᠪ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠮᠠᠯ ᠁ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠭ ᠲᠦᠷᠰ ᠎ᠤ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠭᠲ ᠎ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ᠂ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠎ᠤᠬ ᠎ᠤᠷ ᠹᠢᠯᠢᠮ᠂ ᠡᠯᠡᠰ ᠎ᠤᠨ ᠴᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪ ᠎ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠨᠲ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠲᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ  ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠵ ᠎ᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴ ᠎ᠤ᠂ ᠯᠠᠪᠲᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠲ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠎ᠤᠯᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯ ᠎ᠤᠨ ᠦᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠡᠬ ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠎ᠤᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠪᠢᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠎ᠤᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠠᠰ ᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷᠢᠲ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠲ ᠎ᠤᠮᠲᠠᠲ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠲ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠲᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ᠂ ᠦᠪ ᠎ᠤᠷ ᠮ ᠎ᠤᠩᠭ ᠎ᠤᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵ ᠎ᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠩ ᠵ ᠎ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠴᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠦᠵᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173