ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-09-26 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠲᠠ  ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠠ  ᠲᠥᠪ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠪᠡ

ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ᠂  ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠪ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠪᠡ᠃

ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠾᠧ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠶᠣ ᠎ᠤ ᠮᠢᠨ ᠵᠧᠩ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠣᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠶ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  ᠎ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠠᠲ ᠎ᠤ ᠠᠮᠢᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳ ᠎ᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠳᠠᠯ  ᠎ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠪᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠳᠬ ᠎ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠯᠢ  ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ᠄  ᠡᠨᠡ ᠎ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠲ ᠎ᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ  ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠾᠧ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠪ  ᠪ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ 33 ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳ ᠎ᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲ ᠎ᠤᠰ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠎ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠣᠶᠣᠨᠴᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ  ᠪ ᠎ᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠩ ᠨᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤ ᠪᠠᠨ᠄  ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠎ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠳᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠎ᠤᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠳᠣᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠᠲᠠᠶ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠭᠦᠨ  ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠ ᠎ᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠾᠧ ᠶ ᠎ᠤᠸᠠᠢ   ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠰᠠ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠪ ᠎ᠤᠶ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠪᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠶᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠦᠮᠦᠭ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳ ᠎ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰ ᠎ᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠎ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173