ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-09-23 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠣᠯᠠᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪ ᠎ᠤᠷᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠣᠰ ᠎ᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠴᠠᠲ ᠎ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ 

ᠨᠢᠭᠡ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12315  ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴ ᠎ᠤ ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵ ᠎ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠂ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠂   ᠳᠠᠭ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠬ ᠎ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭ ᠎ᠤᠭᠴᠣᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠶᠠᠪ ᠎ᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ ᠎ᠤ  ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 12315  ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠎ᠤᠳ ᠎ᠤᠷᠢᠳ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯ ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠮᠵᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠳ ᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠠᠨᠳ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ   ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭ ᠎ᠤᠳᠴ ᠎ᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠰ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠥᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤ᠂  ᠲᠠᠪ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ  ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠂  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ  ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ   ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ᠎ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠎  ᠎ᠤ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠂ ᠎ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠ  ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ 90%᠎ ᠠᠴᠠ ᠳᠣ ᠎ᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠ ᠳ ᠎ᠤ᠂   ᠨᠢᠭᠡ  ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ   ᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠶ ᠬᠠᠷᠭ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬ ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠎ᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ  ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ ᠎ᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠬᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃  ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ ᠲ ᠎ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠳ ᠎ᠤᠨᠢ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰ ᠎ᠤᠷᠭᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠴᠠᠷᠠᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮ ᠎ᠤᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠡᠢ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173