ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-09-20 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
     《  》   

                 1942   ᠎ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ   ᠃                     20 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ        19        28                                          20 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ                ᠶᠢ      40   ᠡᠬᠡᠴᠦᠦᠯ ᠦᠨ     《  ( 3  8 )   》  《             》      

2019 ᠣᠨ  ᠎ᠤ 9 ᠳ᠋ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ17 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠲ ᠎ᠤ ᠭᠠᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷ ᠎ᠤᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭ ᠎ᠤᠷᠪᠠᠳ ᠎ᠤᠭᠠᠷ ᠎ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠵ ᠎ᠤ᠂42 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ᠂ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭ ᠎ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠭ ᠎ᠤᠪᠠ᠃ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬ ᠎ᠤᠰᠢᠭ ᠎ᠤᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠦᠭᠦᠢᠮ᠎ᠠ《 ᠠᠷᠠᠳ  ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ》 ᠢᠷᠡᠭ ᠎ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173