ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2019-09-16 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠪᠣᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠲᠠ  ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠲᠠ   ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠣᠯᠪᠠ

ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠶ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠶᠠᠮ ᠎ᠤᠨ  ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠥᠬᠡᠶ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ   ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ  ᠎ᠤᠨ ᠬ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠎ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯᠳ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠯᠵ ᠎ᠤ ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠂ ᠲᠦᠩ ᠯᠢᠩ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠥᠬᠡᠶ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

 ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠥᠬᠡᠶ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ   ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠎ᠤᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ  ᠎ᠤ   ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠳ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬ ᠎ᠤ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠳᠣᠭ ᠎ᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠠᠭ ᠎ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠬᠠᠶ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴ ᠎ᠤ ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵ ᠎ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠳ ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠳ ᠬ ᠎ᠤᠶᠠᠷ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡᠳᠡᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ  ᠮᠠᠨ  ᠎ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠎ᠤ ᠴᠣᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ  ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠥᠬᠡᠶ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ   ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠣᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ ᠎ᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳ ᠎ᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠶ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭ ᠎ᠤᠯᠬ ᠎ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲ ᠎ᠤ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭ ᠎ᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠂ ᠬ ᠎ᠤᠪᠣᠷ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠠᠷ ᠎ᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲ ᠎ᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠳᠡᠰ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠭ ᠎ᠤ ᠎ᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵ ᠎ᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠎ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠨ᠂ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠎ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭ ᠎ᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵ ᠎ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠥᠬᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠎ᠤ ᠵᠠᠭᠪ ᠎ᠤᠷ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪ ᠎ᠤᠰ ᠎ᠤᠳ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳ ᠎ᠤ ᠴᠢᠬ ᠎ᠤᠯᠠ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠬ ᠎ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬ ᠎ᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶ ᠎ᠤᠮ᠃

ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵ ᠎ᠤ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ  ᠎ᠤ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬ ᠎ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ᠂ ᠱᠸᠠᠵᠧᠨ ᠬ ᠎ᠤᠳᠠ ᠂ ᠰᠠᠨᠶᠠ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠂ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ ᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭ ᠎ᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠪ ᠎ᠤᠭ ᠎ᠤᠲ ᠎ᠤ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 13  ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠬ ᠎ᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠎ᠤᠯ ᠎ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲ ᠎ᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠲ ᠎ᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173