ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-07-23 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:            
ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ

ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ  ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠶ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ    ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ  ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠷᠧ ᠾᠧ ᠂ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃   ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ   ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠥᠬᠥᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ   ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ 10 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠣᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠂ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ ᠂ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠂    ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

           20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ     ᠃ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ     ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ  ᠤᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠮᠡᠲᠦ  ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠂  ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠃

ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠤᠰᠤ    ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭ  ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ   ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠳᠬᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ  ᠂ ᠴᠣᠯ   ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠶᠢ  ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠶ   ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠷ ᠂ ᠺᠠᠯᠢ ᠂ ᠺᠠᠯᠼ ᠂ ᠮᠠᠭᠨᠢ ᠂ ᠢᠣᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ     ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ  ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠂  ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠱᠸᠨ ᠨᠦᠩ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ 》《 ᠪᠥᠬᠥᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠢ  ᠴᠥᠮ     ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173