ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-10-27 11:51:13 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ :
    ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2005—2006 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  

      ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2005—2006 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ   2007  2  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ   ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠃ 101 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃       

    ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2005—2006 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ    2004   2005 ᠣᠨ  ᠤ    ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ    ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠡᠶ               ᠬᠤᠲᠠ                                   

    ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2005—2006 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ    ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂                     ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠶᠯᠭᠡᠭᠡ                                                       ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ      ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ 20 ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ  ᠢᠢᠠᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

    ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2005—2006 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ                     


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173