ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-07-16 10:40:39 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ :
   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  

     ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ   2016  12  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ   ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠃ 48.3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃     

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ   2015 ᠣᠨ  ᠤ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠸᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ    ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠲᠡᠶ     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ  ᠦᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ    ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷᠲᠦ   ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠶ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ  ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ   ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ    ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂                                           ᠵᠡᠷᠭᠡ11 ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ  ᠢᠢᠠᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ                


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173